Covid 19 – Nyt smitteboom ? New infection boom ?

Nu har man besluttet at stoppe næsten alle restriktioner angående covid-19.

Men jeg er bange for at det pludselig går for stærkt. Normalt arbejder regeringen ikke så hurtigt. De fleste ting indenfor det offentlige foregår i slowmotion og tager ufattelig lang tid. Længere tid end man ville havde til rådighed i et privat firma. Man må dog nok sige at beslutninger om restriktioner alligevel er gået forholdsvis hurtigt og er sat forholdsvis hurtigt i værk. Der plejer at gå en uge eller to. Men netop denne gang tiltræder de nye regler stort set med det samme. Og så endda på trods af at regeringens arbejdsår er slut og de skulle været gå på en lang sommerferie.

Der kan kun være én forklaring. Det hele må skyldes fodbold-EM og OL. Man vil sikkert bare sørge for at få nogle flere i Parken for at glo på fodbold. Eller på værtshusene for at følge med i TV, hvad man ellers lige så godt kunne gøre hjemme, i mere sikker afstand. Der er jo desværre nok ikke meget andet at se i den kommende tid. Så mit TV er nok mest slukket.

Men i min verden er det farligt og helt uforklarligt at lade EM og OL styre slagets gang. Og jeg er ret sikker på at vi vil få et nyt smitteboom. Man har altid travlt med at fortælle at Danmark er langt foran med smitteopsporing og vaccination. Men andre steder kan man læse at der faktisk kun er tre lande i Europa der er dårligere til det end Danmark.

Jeg fik i starten af pandemien en mail fra statsministeriet om at jeg endelig ikke skulle begynde at overrende sundhedspersonalet for evt. at blive testet. Dem har jeg nu aldrig overrendt, og faktisk har jeg kun fået én enkelt test. Det foregik ved at jeg ved en indlæggelse på sygehus spyttede i en bakke og det mente de, kunne bruges til en test. Så jeg slap for vatpinden i halsen. Og pga. mailen, lå jeg og vred mig af smerte i det meste af et par dage, før det blev for meget og jeg ringede til en læge og blev indlagt.

Nu har jeg da også selv fået et enkelt stik mod covid-19. Og måske lidt uventet. Der er nok ikke mange der ville bekymre sig om mit helbred, man er nok mere bange for at jeg skulle blive syg og nå at give smitten videre til andre som er mere betydningsfuld en jeg. Derfor spurgte jeg også – måske lidt spøgefuldt – på vaccinationsstedet, hvad sådan et stik kostede og om jeg kunne betale med mobilpay. Jeg kunne jo ikke være sikker på om det også var gratis for en kulie som mig.

 

Now it has been decided to stop almost all restrictions regarding to covid-19.

But I´m afraid it´s going too fast all of a sudden. Usually the goverment does not work so fast. Most things in the public sector is running slowmotions and take an unbelivevably long time. Longer than one had available in a private company. However, it must be said that decisions on restrictions have nevertheless been made relatively quickly and have been implemented relatively quickly. It usually takes a week or two. But this time, the new rules will take act almost immediately. And so even despite the fact that the goverment´s working year is over and they should have been going on a long summervacation.

There can be only one explanation. It must alle be due to the European Football Championship and the Olympics. They will probably just make sure to get some more people in the Park to stare at football. Or at the pubs to watch on TV what else you migth as well do at home, at a safer distance.

But in my world, it is dangerous and completely inexplicable to let the European Championships and the Olympics control the course of this battle. And I´m pretty sure we´ll get a new infection-boom. The politicians are always busy telling that Denmark is far ahead with infection detection and vaccination. But elsewhere you can read that there are actually only three countries in Europe that are worse for it than Denmark.

At the beginning of the pandemic, I received an email from the Prime Minister´s office stating that I should not start handing over the health personnel to be tested or something like that. The test-kit was to expensive to be used on someone like me. I have never overrun them before, and in fact I have only had a single test. It happened when I was hospitalized spitting in a tray and they said that they could use that for a test. So I got rid of the cotton swab in my throat. And because of the mail, I lay and writhed in pain for the most at a few days, before it became to much and I called a doctor and was hospitalized.

Now I have even got a single shot of vaccine against covid-19. And maybe a little unexpected. There are probably not many who would worry about my health, they are probably more afraid that I would get sick and pass on the infection to others who are more significant than me. Therefor, I also asked – perhaps a little jokingly – at the vaccination site what such a shot would cost me and if I could pay with mobilpay. I could not be sure if it was also free for a simply coolie like me.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *